Kreds Vestegnen inviterer til generalforsamling og foredrag med Pernille Aalund.

Læs mere om foredraget Uro, smerte og tunnelsyn – Et liv med Aspergers!  med Pernille Aalund her

Arrangementet foregår i Taastrup kulturcenter, Poppel Alle 12, 2630 Tastrup kl. 18:00. Der afholdes generalforsamling efter Pernilles foredrag.

 

Køb billet til Pernille Aalunds foredrag

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen
  1. Vedtægtsændring: tekst i §6 foreslås ændretNuværende tekst:
   Kredsforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året inden d. 15. marts, der indkaldes via Autismebladet med tre ugers varsel og med mindst følgende dagsorden:Foreslås ændret til:
   Kredsforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året inden d. 15. marts, der indkaldes via foreningens kommunikationsplatforme med tre ugers varsel og med mindst følgende dagsorden:
  2. Vedtægtsændring: tekst i §6 foreslås ændretNuværende tekst:
   Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingens afholdelse.Foreslås ændret til:
   Forslag fra medlemmerne skal være kredsens bestyrelse i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingens afholdelse via kredsens e-mail.
  3. Vedtægtsændring: tekst i §6 forslås fjernet.Bestyrelsen foreslår at dagsordenspunktet vedr. valg af repræsentanter til repræsentantskabsmødet i LA fjernes. Vi foreslår at bestyrelsen udpeger repræsentanterne via bestyrelsens konstituering.
  4. Vedtægtsændring: tekst i §7 foreslås ændret:Nuværende tekst:
   Det skal tilstræbes, at bestyrelsen repræsenterer hele autismespektretForeslås ændret til:
   Det skal tilstræbes, at bestyrelsen repræsenterer alle mennesker der er i berøring med autisme – både pårørende og mennesker med en diagnose.
 5. Behandling af evt. indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer :Bestyrelsesmedlemmer
  Susanne Claudi og Brian Andersen er på valg og begge modtager genvalgSuppleanter
  Der er to vakante pladser
 7. Valg af tre repræsentanter og 1 suppleant til repræsentantskabet.
  Udgår hvis vedtægtsændring vedtages
 8. Valg af intern revisorSøs Lunding er på valg og villig til genvalg
 9. Eventuelt
Reklamer